Thông báo

Icon
Error

GIẢI BAI TẬP CHƯƠNG 2 CỦA ĐỀ THI CSLT NỀ
leminhtamboy Offline
#1 Đã gửi : 18/10/2011 lúc 02:06:38(UTC)
leminhtamboy

Danh hiệu: Ma lai

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-10-2011(UTC)
Bài viết: 225
Man
Đến từ: Phan Thiet

Thanks: 21 times
Được cảm ơn: 45 lần trong 36 bài viết

1. Viết chương trình khai báo hai biến số nguyên a và b, tượng trưng cho chiều dài và chiều rộng một
hình chữ nhật. Chương trình hỏi người dùng nhập vào hai giá trị cho biến a và b, tính và in ra kết
quả chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.
2. Viết chương trình đổi tiền, cho nhập vào một số nguyên là số đô-la Mỹ muốn đổi sang tiền đồng
Việt Nam, tính và in ra số tiền Việt tương ứng (theo tỉ giá hiện hành).
3. Viết chương trình cho nhập vào một số R là bán kính của một hình tròn, tính và in ra diện tích hình
tròn và chu vi đường  tròn ứng với bán kính R đó. 
Lưu ý, hãy in kết quả ra ở cả hai dạng: chấm động và thập phân, với độ chính xác là 4 chữ số thập
phân.  (Cho biết công thức: S = πR2
, C= 2πR)
4. Viết chương trình hỏi người dùng nhập vào 2 số nguyên a và b, tính và in ra tổng, tích, hiệu và
thương của hai số này. Lưu ý cách in ra màn hình như sau: 
Ví dụ:  Nhập:  a: 9
      b: 5
     Xuất:  9 + 5 = 14
        9 – 5 = 4
        9 * 5 = 45
        9 / 5 = 1
5.  Sinh viên phải đóng học phí theo từng học kì, số tiền tương ứng với số đơn vị học trình mà SV học
trong học kì đó. Và số tiền ứng với số đơn vị học trình lí thuyết và thực hành là khác nhau.
Hãy viết chương trình cho nhập vào số ĐVHT lí thuyết và thực hành của một SV, nhập vào số tiền
ứng với mỗi ĐVHT. Tính và in ra số tiền mà sinh viên phải đóng trong học kì đó.
 Ví dụ:  Ban hay nhap vao:
     So DVHTLT: 15
     So DVHTTH: 12
      So tien cho mot DVHTLT: 77000
      So tien cho mot DVHTTH: 144000
     Ket qua, ban phai dong: 2883000
6. Giả sử trong một kì sinh viên học hai môn học, va số đơn vị học trình của hai môn học ấy lần lượt
là: DVHT_m1= 8 và DVHT_m2= 10. Hãy viết chương trình cho nhập vào điểm thi của hai môn
học ấy (là những số nguyên), tính và in ra điểm trung bình của SV đó trong học kì ấy.
Ví dụ:  Ban hay nhap vao điem hai mon hoc:
      Diem thi mon 1: 7
      Diem thi mon 2: 8
      Diem trung binh hoc ki: 7.56
7. Viết chương trình cho nhập vào hai số cho hai biến a và b, hãy hoán vị giá trị của hai biến này.
VD:  a= 25, b= 12   a= 12, b= 25       vi hoan khi sau

8. Chương trình cho nhập vào một số nguyên dương N, hãy in ra chữ số hàng đơn vị, hàng chục, và
hàng trăm của số N ấy.
   Ví dụ:  Moi nhap mot so nguyen duong: 1047  (số 1047 được nhập từ bàn phím)
      Chu so hang don vi: 7
      Chu so hang chuc: 4
      Chu so hang tram: 0
9. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên N dương có ba chữ số.
a)  Hãy tính số M là số “đảo ngược” thứ tự các chữ số của số N.
VD:     N= 125   M = 521      nguoc dao
→BTCSLT_A02  2
        N= 100    M = 1    nguoc dao


b)  Hãy tính tổng giữa số N ban đầu và số đảo ngược M vừa tính được.
VD: N= 125    M = 521 ⇒ tổng = N+M = 646    nguoc dao
10. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên dương mang ý nghĩa của tổng số giây. Chương
trình đổi ra giờ, phút, và giây tương ứng trong ngày. Và in lại dạng đồng hồ điện tử: hh:mm:ss
   Ví dụ: Tong so giay da qua trong ngay: 72261  (số 72861 được nhập từ bàn phím)
      Bay gio la: 20:04:21
11. Viết chương trình cho nhập vào giờ, phút, và giây (số nguyên dương). Chương trình đổi ra tổng số
giây tương ứng.
12. Viết chương trình cho nhập vào một kí tự hãy in ra: mã ASCII của kí tự đó, kí tự đứng ngay trước
và ngay sau của kí tự đó.
13. Viết chương trình cho nhập vào một kí tự chữ thường, hãy in ra kí tự chữ in tương ứng. Và ngược
lại.
14. Viết chương trình cho nhập vào một kí tự số, hãy đổi sang số nguyên tương ứng, sau đó tính và in
ra kết quả của số nguyên này nhân với 10 rối cộng với 1/2 số đó.
   Ví dụ:  Ban hay nhap ki tu so: 8     (‘8’ được nhập từ bàn phím)
      Ket qua: 8*10 + 8/2 = 84
15. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên, in ra cho biết đây là số chẵn hay số lẻ ?
16. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên dương mang ý nghĩa của giờ và phút. Chương trình
“tách” ra phần giờ và phút trong ngày. Sau đó in ra dạng hh:mm [am|pm]\. 
   Ví dụ:  Nhap mot so nguyen duong: 916   (số 916 được nhập từ bàn phím)
      Gio hien tai: 09:16 am
17. Viết chương trình giúp học sinh học tính toán với phép nhân. Dùng hàm rand (trong tập tin thư
viện stdlib.h) để tạo 2 số nguyên dương không quá 15 - giả sử tạo được số 6 và số 7. In ra
màn hình câu thông báo “Ket qua cua phep nhan giua 6 va 7 la:” và chờ người dùng nhập vào một
con số là câu trả lời. Chương trình kiểm tra câu trả lời này có đúng hay không và đưa nhận xét, nếu
đúng thì in ra “Dung ! Ban duoc cong 10 diem !”, nếu sai thì in ra “Tinh sai, ban bi tru 5 diem !”.
   Ví dụ: //Giả sử chương trình đã tạo 2 số: 13 và 4
     Ket qua cua phep nhan giua 13 va 4 la: 42   (số 42  được nhập từ bàn phím)
     Tinh sai, ban bi tru 5 diem !
18. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên N. Dùng phép toán trên bít để:
a) Kiểm tra và in ra N là số chẵn hay lẻ ? (Một số nguyên là chẵn nếu bít đầu tiên của nó là 0).
b) Kiểm tra và in ra cho biết số N này có chia hết cho 8 hay không ?
c) Tìm số nguyên lớn nhất M chia hết cho 8 và M≤N.
d) Tìm số nguyên lớn nhất M chia hết cho 32 và M≤N.
e) Kiểm tra và in ra cho biết số N là âm hay không âm ? (Cho biết, bít cuối cùng của N là 1 nếu N
là số âm)
19. Viết chương trình cho nhập vào số nguyên N và số tự nhiên M.
a)  Hãy in ra cho biết bít thứ M của N là “bật” (1) hay “tắt” (0) ?
b) Hãy bật bít thứ M của N.
c) Hãy đảo bít thứ M của N (bật thành tắt, và tắt thành bật)

                                                                                             GIẢI

Câu 1: 

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

void main()

{   //yeu cau nhap chieu dai va chieu rong tinh va in ra chu vi dien tich

    int chieudai ,chieurong;

    int chuvi ,dientich;

          printf("\n Nhap vao chieu dai ");

           scanf("%d",&chieudai);

        printf("\n Nhap vao chieu rong ");

       scanf("%d",&chieurong);

      chuvi=chieudai+chieurong;

    dientich=chieudai*chieurong;

     printf("\n Chu vi cua hinh chu nhat la := %d",chuvi);

printf("\n Dien tich cua hinh chu nhat la : = %d",dientich);

getch();

}

Câu 2:

        //từ bài này trở đi mình sẽ dùng thư viện nhập xuất chuẩn của iostream .h nhé các bạn

   #include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

      int dola;

     int vietnam;   // 1 do la = 20.000 viet nam (nếu mình nhớ hok lầm)

      cout<<"\n Nhap vao tien do la MY";

    cin>>dola;

    vietnam=20000*dola;

cout<<"\n Tien Viet Nam sau khi doi tu dola sang ";

cout<<vietnam<<"VND";

 

}

Câu 3 :

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

#define pi 3.14

void main()

{

   float r ;

   double cv,dt;

   cout<<"\n Nhap vao ban kinh hinh tron";

cin>>r;

cv=double(2*pi*r);

dt=pi*r*r ;// hoac la pi*pow(r,2) , nhung phai khai bao them thu vien math.h

}

Câu 4:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

       int a ,int b;

        cout<<"\n Nhap 2 so a va b ";

    cin>a>>b;

   // ket qua cac phep tinh

   cout<<"+"<<a+b<<"\n";

  cout<<"-"<<a-b<<"\n";

cout<<"*"<<a*b<<"\n";

if(b==0)

 cout<<"\n Mau khong duoc bang 0";

else

cout<<"/"<<a/b"\n";

}

Câu 5:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

        int dvhlt, dvhth;

      int tienlt,tienth;

cout<<"\n Nhap vao so DVHTLT va DVHTTH nao ";

cin>>dvhlt>>dvhth;

cout<<"\n Nhap tien cho mot DVHTLT";

cin>>tienlt; 

cout<<"\n Nhap tien cho mot DVHTH";

cin>>tienth;

cout<<"===========================";

cout<<"\n Tong tien phai tra la :  <<dvhlt*tienlt+dvhth*tienth;

cout<<"===========================";

}

câu 6 : tự làm nhé các bạn

câu7 :

#include<iostream.h>

{

   void main()

{

      int a , b;

     cout<<" \n Nhap so a:";

cin>>a;

cout<<"\n nhap so b:";

cin>>b;

// swap a va b

int tam; // khai bao bien trung gian

tam=a;

a=b;

b=tam;

cout<<"\n so sau khi hoan vi la : "<<a<<","<<b;

}

Câu 8 :

//y tuong chia lay du nhe sau do cat bo la ok

#include<iostream.h>

void main()

{

      int n;

  int a,b,c; // tuong trung cho tram ,chuc ,don vi do;

  cout<<"\n Nhap so nguyen duong n";

  cin>>n;

//bat dau chia cho 10 lay phan du dau tien chinh la hang don vi

c=n%10;

cout<<" chu so hang don vi la : "<<c;

n=n/10;// cat bo hang don vi di con lai tram va chuc thoi

b=n%10;

cout<<"chu so hang chuc la : "<<b;

n=n/10;

a=n%10;

cout<<" chu so hang tram la : " <<a;

}

Câu 9:

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// y tuong giai bai nay thi cac ban nhin xem 125 muon dao dc phai la 5*10+2=52 sau do lay tiep 52*10+1 = 521 chi vay thoi
void main()
{
 int n;
 int dao ;// so dao

int m;
 int a;
 int b;
 int c;
 cout<<"\n nhap n: ";
 cin>>n;

m=n;
 dao=0;// khoi tao gia tri ban dau cua dao la =0
 a=m%10;// lay chu so hang don vi
 dao=dao*10+a;
 m/=10;// cat bo chu so hang don vi di
 b=m%10;
 dao=dao*10+b;
 m/=10;
 c=m%10;
 dao=dao*10+c;
 
 cout<<" \n so dao la "<<dao;

cout<<"\n tong 2 so la := "<<dao+n;


}

Câu 10:

bài này mình muốn các bạn tự giải vì bài này chi ap dụng pp giải cua các bài trên thôi , mình sẽ hướng dẫn

lấy ví dụ của thầy 72261 bây h đây là số giây mình sẽ đổi ra h nhe 1h=3600s

lấy 72261/3600=20 ( lấy kiểu int nên ra 20 chứ thực ra là20.0275 do)

===>được 20 h

phút thì lấy phần dư của phép chia đó chia cho 60 nhe

261/60=4

===> được 4p

con giây tự tính nhé y chang vậy thôi

Câu 11:

Tự làm tương tự như vậy

Câu 13:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

  char kt;

cout<<"\n Nhap vao 1 ki tu di nao: ";

cin>>kt;

kt-=32;

cout<<"\n Ki tu chuyen thanh chu hoa la : ";

cout<<kt<<"\n";

}

Câu 14:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

  char kt;
  int p=0;

int kq;

cout<<"\n Nhap vao 1 ki tu di nao: ";

cin>>kt;

 p=kt-'0';// cong thuc chuyen doi cua ham ATOI, ki tu 0 co asc la 48 con so8 co ma la 56 , lay 56-48=8 phai hok ne hihihih
cout<<p;

kq=p*10+p/2;

cout<<"\n Ket qua"<<kq;

getch():

}

Câu 15:

dùng if di nhe tự làm ko giải đâu hướng dẫn

n%2==0 ===>so chẳn

else ==> số lẻ

// mình giải tới đây thôi mình đi học tối lên giải tiếp nhé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

           

some one is a doctor, some one is a teacher,some one is an engineer, AND I AM A PROGRAMER (LÊ MINH TÂM,50903101)
Tối ngủ úp mặt vào gối tự hỏi tại sao mình vô đối
Sáng thức dậy tự mình soi gương mới biết mình vô đối
Nhìn lại cuộc đời mình vô đối thật sao
1 người cảm ơn leminhtamboy cho bài viết.
linh trên 15-11-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo vdhong2007@yahoo.com
Mía Offline
#2 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 10:58:59(UTC)
Mía

Danh hiệu: Ma sói

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-09-2011(UTC)
Bài viết: 138
Man
Đến từ: undefined

Thanks: 9 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 39 bài viết

 

Bài 16:

Mã:


	#include<iostream>
	using namespace std;
	void in(int x)
	{
	    int gio,phut;
	    int p1,p2
	    p1=x%10;
	    p2=((x/10)%10)*10;
	    phut=p1+p2;
	    gio=x/100;
	    if(gio<=9)
	    {
	        cout<<"0"<<gio;
	    }
	    else
	    {
	        cout<<gio;
	    }
	    cout<<":";
	    if(p1==0)
	        cout<<"0"<<phut;
	    else
	        cout<<phut;
	    if(gio<12)
	        cout<<" AM";
	    else
	        cout<<" PM";
	    cout<<endl;
	
	}
	int kiemtra(int x)
	{
	    int gio, phut;
	    phut=x%100;
	    gio=x/100;
	    if(gio>23 || phut>59 || gio<=0 )
	    {
	        return 1;
	    }
	    return 0;
	}
	void main()
	{
	    int n;
	    do{
	        cout<<"nhap so nguyen duong: ";
	        cin>>n;
	    }while(kiemtra(n));
	    in(n);
	    
	}

	

 

Bài 17:

Mã:


	#include<stdlib.h>
	#include<iostream>
	#include<time.h>
	using namespace std;
	void main()
	{
	    int kq,a,b,chon;
	    //   a + rand() % (b – a + 1)
	    do{
	    srand(time(NULL));
	    
	    a=1 + rand() % 15;
	    b=1 + rand() % 15;
	    <
	    cout<<"ket qua cua phep nhan giua "<<a<<" va "<<b<<" la:";
	    cin>>kq;
	    if(kq==a*b)
	        cout<<"Dung ! Ban duoc cong 10 diem !";
	    else
	        cout<<"Tinh sai ! Ban bi tru 5 diem !";
	    cout<<endl<<"1. Tiep tuc."<<endl<<"2. Thoat."<<endl<<"Chon:";
	    cin>>chon;
	    }while(chon!=2);
	
	    
	}

	

This only constant is change
chienau Offline
#3 Đã gửi : 23/07/2012 lúc 05:32:51(UTC)
Danh hiệu: Ma mới

Nhóm: Registered
Gia nhập: 23-07-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: thái nguyên

bài 1 có thể làm như sau:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main(){

int a ,b;

cout<<"nhâp chieu dai a= ";cin>>a;

cout<<"nhap chieu rong b= ";cin>>b;

if (a<b){

cout<<"\n a k duoc nho hon b,nhap lai...";return;}

if (a<=0 || b<=0){

cout<<"\n kich thuoc k co that,nhap lai kich thuoc";return;}

else

cout<<"\n chu vi la: "<<(a+b);

cout<<"\n dien tich là: "<<(a*b);

}

conghoan Offline
#4 Đã gửi : 12/10/2012 lúc 04:11:18(UTC)
Danh hiệu: Ma mới

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-10-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: bachconghoan

Originally Posted by: leminhtamboy Go to Quoted Post

1. Viết chương trình khai báo hai biến số nguyên a và b, tượng trưng cho chiều dài và chiều rộng một
hình chữ nhật. Chương trình hỏi người dùng nhập vào hai giá trị cho biến a và b, tính và in ra kết
quả chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.
2. Viết chương trình đổi tiền, cho nhập vào một số nguyên là số đô-la Mỹ muốn đổi sang tiền đồng
Việt Nam, tính và in ra số tiền Việt tương ứng (theo tỉ giá hiện hành).
3. Viết chương trình cho nhập vào một số R là bán kính của một hình tròn, tính và in ra diện tích hình
tròn và chu vi đường  tròn ứng với bán kính R đó. 
Lưu ý, hãy in kết quả ra ở cả hai dạng: chấm động và thập phân, với độ chính xác là 4 chữ số thập
phân.  (Cho biết công thức: S = πR2
, C= 2πR)
4. Viết chương trình hỏi người dùng nhập vào 2 số nguyên a và b, tính và in ra tổng, tích, hiệu và
thương của hai số này. Lưu ý cách in ra màn hình như sau: 
Ví dụ:  Nhập:  a: 9
      b: 5
     Xuất:  9 + 5 = 14
        9 – 5 = 4
        9 * 5 = 45
        9 / 5 = 1
5.  Sinh viên phải đóng học phí theo từng học kì, số tiền tương ứng với số đơn vị học trình mà SV học
trong học kì đó. Và số tiền ứng với số đơn vị học trình lí thuyết và thực hành là khác nhau.
Hãy viết chương trình cho nhập vào số ĐVHT lí thuyết và thực hành của một SV, nhập vào số tiền
ứng với mỗi ĐVHT. Tính và in ra số tiền mà sinh viên phải đóng trong học kì đó.
 Ví dụ:  Ban hay nhap vao:
     So DVHTLT: 15
     So DVHTTH: 12
      So tien cho mot DVHTLT: 77000
      So tien cho mot DVHTTH: 144000
     Ket qua, ban phai dong: 2883000
6. Giả sử trong một kì sinh viên học hai môn học, va số đơn vị học trình của hai môn học ấy lần lượt
là: DVHT_m1= 8 và DVHT_m2= 10. Hãy viết chương trình cho nhập vào điểm thi của hai môn
học ấy (là những số nguyên), tính và in ra điểm trung bình của SV đó trong học kì ấy.
Ví dụ:  Ban hay nhap vao điem hai mon hoc:
      Diem thi mon 1: 7
      Diem thi mon 2: 8
      Diem trung binh hoc ki: 7.56
7. Viết chương trình cho nhập vào hai số cho hai biến a và b, hãy hoán vị giá trị của hai biến này.
VD:  a= 25, b= 12   a= 12, b= 25       vi hoan khi sau

8. Chương trình cho nhập vào một số nguyên dương N, hãy in ra chữ số hàng đơn vị, hàng chục, và
hàng trăm của số N ấy.
   Ví dụ:  Moi nhap mot so nguyen duong: 1047  (số 1047 được nhập từ bàn phím)
      Chu so hang don vi: 7
      Chu so hang chuc: 4
      Chu so hang tram: 0
9. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên N dương có ba chữ số.
a)  Hãy tính số M là số “đảo ngược” thứ tự các chữ số của số N.
VD:     N= 125   M = 521      nguoc dao
→BTCSLT_A02  2
        N= 100    M = 1    nguoc dao


b)  Hãy tính tổng giữa số N ban đầu và số đảo ngược M vừa tính được.
VD: N= 125    M = 521 ⇒ tổng = N+M = 646    nguoc dao
10. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên dương mang ý nghĩa của tổng số giây. Chương
trình đổi ra giờ, phút, và giây tương ứng trong ngày. Và in lại dạng đồng hồ điện tử: hh:mm:ss
   Ví dụ: Tong so giay da qua trong ngay: 72261  (số 72861 được nhập từ bàn phím)
      Bay gio la: 20:04:21
11. Viết chương trình cho nhập vào giờ, phút, và giây (số nguyên dương). Chương trình đổi ra tổng số
giây tương ứng.
12. Viết chương trình cho nhập vào một kí tự hãy in ra: mã ASCII của kí tự đó, kí tự đứng ngay trước
và ngay sau của kí tự đó.
13. Viết chương trình cho nhập vào một kí tự chữ thường, hãy in ra kí tự chữ in tương ứng. Và ngược
lại.
14. Viết chương trình cho nhập vào một kí tự số, hãy đổi sang số nguyên tương ứng, sau đó tính và in
ra kết quả của số nguyên này nhân với 10 rối cộng với 1/2 số đó.
   Ví dụ:  Ban hay nhap ki tu so: 8     (‘8’ được nhập từ bàn phím)
      Ket qua: 8*10 + 8/2 = 84
15. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên, in ra cho biết đây là số chẵn hay số lẻ ?
16. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên dương mang ý nghĩa của giờ và phút. Chương trình
“tách” ra phần giờ và phút trong ngày. Sau đó in ra dạng hh:mm [am|pm]\. 
   Ví dụ:  Nhap mot so nguyen duong: 916   (số 916 được nhập từ bàn phím)
      Gio hien tai: 09:16 am
17. Viết chương trình giúp học sinh học tính toán với phép nhân. Dùng hàm rand (trong tập tin thư
viện stdlib.h) để tạo 2 số nguyên dương không quá 15 - giả sử tạo được số 6 và số 7. In ra
màn hình câu thông báo “Ket qua cua phep nhan giua 6 va 7 la:” và chờ người dùng nhập vào một
con số là câu trả lời. Chương trình kiểm tra câu trả lời này có đúng hay không và đưa nhận xét, nếu
đúng thì in ra “Dung ! Ban duoc cong 10 diem !”, nếu sai thì in ra “Tinh sai, ban bi tru 5 diem !”.
   Ví dụ: //Giả sử chương trình đã tạo 2 số: 13 và 4
     Ket qua cua phep nhan giua 13 va 4 la: 42   (số 42  được nhập từ bàn phím)
     Tinh sai, ban bi tru 5 diem !
18. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên N. Dùng phép toán trên bít để:
a) Kiểm tra và in ra N là số chẵn hay lẻ ? (Một số nguyên là chẵn nếu bít đầu tiên của nó là 0).
b) Kiểm tra và in ra cho biết số N này có chia hết cho 8 hay không ?
c) Tìm số nguyên lớn nhất M chia hết cho 8 và M≤N.
d) Tìm số nguyên lớn nhất M chia hết cho 32 và M≤N.
e) Kiểm tra và in ra cho biết số N là âm hay không âm ? (Cho biết, bít cuối cùng của N là 1 nếu N
là số âm)
19. Viết chương trình cho nhập vào số nguyên N và số tự nhiên M.
a)  Hãy in ra cho biết bít thứ M của N là “bật” (1) hay “tắt” (0) ?
b) Hãy bật bít thứ M của N.
c) Hãy đảo bít thứ M của N (bật thành tắt, và tắt thành bật)

                                                                                             GIẢI

Câu 1: 

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

void main()

{   //yeu cau nhap chieu dai va chieu rong tinh va in ra chu vi dien tich

    int chieudai ,chieurong;

    int chuvi ,dientich;

          printf("\n Nhap vao chieu dai ");

           scanf("%d",&chieudai);

        printf("\n Nhap vao chieu rong ");

       scanf("%d",&chieurong);

      chuvi=chieudai+chieurong;

    dientich=chieudai*chieurong;

     printf("\n Chu vi cua hinh chu nhat la := %d",chuvi);

printf("\n Dien tich cua hinh chu nhat la : = %d",dientich);

getch();

}

Câu 2:

        //từ bài này trở đi mình sẽ dùng thư viện nhập xuất chuẩn của iostream .h nhé các bạn

   #include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

      int dola;

     int vietnam;   // 1 do la = 20.000 viet nam (nếu mình nhớ hok lầm)

      cout<<"\n Nhap vao tien do la MY";

    cin>>dola;

    vietnam=20000*dola;

cout<<"\n Tien Viet Nam sau khi doi tu dola sang ";

cout<<vietnam<<"VND";

 

}

Câu 3 :

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

#define pi 3.14

void main()

{

   float r ;

   double cv,dt;

   cout<<"\n Nhap vao ban kinh hinh tron";

cin>>r;

cv=double(2*pi*r);

dt=pi*r*r ;// hoac la pi*pow(r,2) , nhung phai khai bao them thu vien math.h

}

Câu 4:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

       int a ,int b;

        cout<<"\n Nhap 2 so a va b ";

    cin>a>>b;

   // ket qua cac phep tinh

   cout<<"+"<<a+b<<"\n";

  cout<<"-"<<a-b<<"\n";

cout<<"*"<<a*b<<"\n";

if(b==0)

 cout<<"\n Mau khong duoc bang 0";

else

cout<<"/"<<a/b"\n";

}

Câu 5:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

        int dvhlt, dvhth;

      int tienlt,tienth;

cout<<"\n Nhap vao so DVHTLT va DVHTTH nao ";

cin>>dvhlt>>dvhth;

cout<<"\n Nhap tien cho mot DVHTLT";

cin>>tienlt; 

cout<<"\n Nhap tien cho mot DVHTH";

cin>>tienth;

cout<<"===========================";

cout<<"\n Tong tien phai tra la :  <<dvhlt*tienlt+dvhth*tienth;

cout<<"===========================";

}

câu 6 : tự làm nhé các bạn

câu7 :

#include<iostream.h>

{

   void main()

{

      int a , b;

     cout<<" \n Nhap so a:";

cin>>a;

cout<<"\n nhap so b:";

cin>>b;

// swap a va b

int tam; // khai bao bien trung gian

tam=a;

a=b;

b=tam;

cout<<"\n so sau khi hoan vi la : "<<a<<","<<b;

}

Câu 8 :

//y tuong chia lay du nhe sau do cat bo la ok

#include<iostream.h>

void main()

{

      int n;

  int a,b,c; // tuong trung cho tram ,chuc ,don vi do;

  cout<<"\n Nhap so nguyen duong n";

  cin>>n;

//bat dau chia cho 10 lay phan du dau tien chinh la hang don vi

c=n%10;

cout<<" chu so hang don vi la : "<<c;

n=n/10;// cat bo hang don vi di con lai tram va chuc thoi

b=n%10;

cout<<"chu so hang chuc la : "<<b;

n=n/10;

a=n%10;

cout<<" chu so hang tram la : " <<a;

}

Câu 9:

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// y tuong giai bai nay thi cac ban nhin xem 125 muon dao dc phai la 5*10+2=52 sau do lay tiep 52*10+1 = 521 chi vay thoi
void main()
{
 int n;
 int dao ;// so dao

int m;
 int a;
 int b;
 int c;
 cout<<"\n nhap n: ";
 cin>>n;

m=n;
 dao=0;// khoi tao gia tri ban dau cua dao la =0
 a=m%10;// lay chu so hang don vi
 dao=dao*10+a;
 m/=10;// cat bo chu so hang don vi di
 b=m%10;
 dao=dao*10+b;
 m/=10;
 c=m%10;
 dao=dao*10+c;
 
 cout<<" \n so dao la "<<dao;

cout<<"\n tong 2 so la := "<<dao+n;


}

Câu 10:

bài này mình muốn các bạn tự giải vì bài này chi ap dụng pp giải cua các bài trên thôi , mình sẽ hướng dẫn

lấy ví dụ của thầy 72261 bây h đây là số giây mình sẽ đổi ra h nhe 1h=3600s

lấy 72261/3600=20 ( lấy kiểu int nên ra 20 chứ thực ra là20.0275 do)

===>được 20 h

phút thì lấy phần dư của phép chia đó chia cho 60 nhe

261/60=4

===> được 4p

con giây tự tính nhé y chang vậy thôi

Câu 11:

Tự làm tương tự như vậy

Câu 13:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

  char kt;

cout<<"\n Nhap vao 1 ki tu di nao: ";

cin>>kt;

kt-=32;

cout<<"\n Ki tu chuyen thanh chu hoa la : ";

cout<<kt<<"\n";

}

Câu 14:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

  char kt;
  int p=0;

int kq;

cout<<"\n Nhap vao 1 ki tu di nao: ";

cin>>kt;

 p=kt-'0';// cong thuc chuyen doi cua ham ATOI, ki tu 0 co asc la 48 con so8 co ma la 56 , lay 56-48=8 phai hok ne hihihih
cout<<p;

kq=p*10+p/2;

cout<<"\n Ket qua"<<kq;

getch():

}

Câu 15:

dùng if di nhe tự làm ko giải đâu hướng dẫn

n%2==0 ===>so chẳn

else ==> số lẻ

// mình giải tới đây thôi mình đi học tối lên giải tiếp nhé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nan Offline
#5 Đã gửi : 28/10/2012 lúc 11:12:06(UTC)
Danh hiệu: Ma mới

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-10-2012(UTC)
Bài viết: 2

Originally Posted by: leminhtamboy Go to Quoted Post

1. Viết chương trình khai báo hai biến số nguyên a và b, tượng trưng cho chiều dài và chiều rộng một
hình chữ nhật. Chương trình hỏi người dùng nhập vào hai giá trị cho biến a và b, tính và in ra kết
quả chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.
2. Viết chương trình đổi tiền, cho nhập vào một số nguyên là số đô-la Mỹ muốn đổi sang tiền đồng
Việt Nam, tính và in ra số tiền Việt tương ứng (theo tỉ giá hiện hành).
3. Viết chương trình cho nhập vào một số R là bán kính của một hình tròn, tính và in ra diện tích hình
tròn và chu vi đường  tròn ứng với bán kính R đó. 
Lưu ý, hãy in kết quả ra ở cả hai dạng: chấm động và thập phân, với độ chính xác là 4 chữ số thập
phân.  (Cho biết công thức: S = πR2
, C= 2πR)
4. Viết chương trình hỏi người dùng nhập vào 2 số nguyên a và b, tính và in ra tổng, tích, hiệu và
thương của hai số này. Lưu ý cách in ra màn hình như sau: 
Ví dụ:  Nhập:  a: 9
      b: 5
     Xuất:  9 + 5 = 14
        9 – 5 = 4
        9 * 5 = 45
        9 / 5 = 1
5.  Sinh viên phải đóng học phí theo từng học kì, số tiền tương ứng với số đơn vị học trình mà SV học
trong học kì đó. Và số tiền ứng với số đơn vị học trình lí thuyết và thực hành là khác nhau.
Hãy viết chương trình cho nhập vào số ĐVHT lí thuyết và thực hành của một SV, nhập vào số tiền
ứng với mỗi ĐVHT. Tính và in ra số tiền mà sinh viên phải đóng trong học kì đó.
 Ví dụ:  Ban hay nhap vao:
     So DVHTLT: 15
     So DVHTTH: 12
      So tien cho mot DVHTLT: 77000
      So tien cho mot DVHTTH: 144000
     Ket qua, ban phai dong: 2883000
6. Giả sử trong một kì sinh viên học hai môn học, va số đơn vị học trình của hai môn học ấy lần lượt
là: DVHT_m1= 8 và DVHT_m2= 10. Hãy viết chương trình cho nhập vào điểm thi của hai môn
học ấy (là những số nguyên), tính và in ra điểm trung bình của SV đó trong học kì ấy.
Ví dụ:  Ban hay nhap vao điem hai mon hoc:
      Diem thi mon 1: 7
      Diem thi mon 2: 8
      Diem trung binh hoc ki: 7.56
7. Viết chương trình cho nhập vào hai số cho hai biến a và b, hãy hoán vị giá trị của hai biến này.
VD:  a= 25, b= 12   a= 12, b= 25       vi hoan khi sau

8. Chương trình cho nhập vào một số nguyên dương N, hãy in ra chữ số hàng đơn vị, hàng chục, và
hàng trăm của số N ấy.
   Ví dụ:  Moi nhap mot so nguyen duong: 1047  (số 1047 được nhập từ bàn phím)
      Chu so hang don vi: 7
      Chu so hang chuc: 4
      Chu so hang tram: 0
9. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên N dương có ba chữ số.
a)  Hãy tính số M là số “đảo ngược” thứ tự các chữ số của số N.
VD:     N= 125   M = 521      nguoc dao
→BTCSLT_A02  2
        N= 100    M = 1    nguoc dao


b)  Hãy tính tổng giữa số N ban đầu và số đảo ngược M vừa tính được.
VD: N= 125    M = 521 ⇒ tổng = N+M = 646    nguoc dao
10. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên dương mang ý nghĩa của tổng số giây. Chương
trình đổi ra giờ, phút, và giây tương ứng trong ngày. Và in lại dạng đồng hồ điện tử: hh:mm:ss
   Ví dụ: Tong so giay da qua trong ngay: 72261  (số 72861 được nhập từ bàn phím)
      Bay gio la: 20:04:21
11. Viết chương trình cho nhập vào giờ, phút, và giây (số nguyên dương). Chương trình đổi ra tổng số
giây tương ứng.
12. Viết chương trình cho nhập vào một kí tự hãy in ra: mã ASCII của kí tự đó, kí tự đứng ngay trước
và ngay sau của kí tự đó.
13. Viết chương trình cho nhập vào một kí tự chữ thường, hãy in ra kí tự chữ in tương ứng. Và ngược
lại.
14. Viết chương trình cho nhập vào một kí tự số, hãy đổi sang số nguyên tương ứng, sau đó tính và in
ra kết quả của số nguyên này nhân với 10 rối cộng với 1/2 số đó.
   Ví dụ:  Ban hay nhap ki tu so: 8     (‘8’ được nhập từ bàn phím)
      Ket qua: 8*10 + 8/2 = 84
15. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên, in ra cho biết đây là số chẵn hay số lẻ ?
16. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên dương mang ý nghĩa của giờ và phút. Chương trình
“tách” ra phần giờ và phút trong ngày. Sau đó in ra dạng hh:mm [am|pm]\. 
   Ví dụ:  Nhap mot so nguyen duong: 916   (số 916 được nhập từ bàn phím)
      Gio hien tai: 09:16 am
17. Viết chương trình giúp học sinh học tính toán với phép nhân. Dùng hàm rand (trong tập tin thư
viện stdlib.h) để tạo 2 số nguyên dương không quá 15 - giả sử tạo được số 6 và số 7. In ra
màn hình câu thông báo “Ket qua cua phep nhan giua 6 va 7 la:” và chờ người dùng nhập vào một
con số là câu trả lời. Chương trình kiểm tra câu trả lời này có đúng hay không và đưa nhận xét, nếu
đúng thì in ra “Dung ! Ban duoc cong 10 diem !”, nếu sai thì in ra “Tinh sai, ban bi tru 5 diem !”.
   Ví dụ: //Giả sử chương trình đã tạo 2 số: 13 và 4
     Ket qua cua phep nhan giua 13 va 4 la: 42   (số 42  được nhập từ bàn phím)
     Tinh sai, ban bi tru 5 diem !
18. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên N. Dùng phép toán trên bít để:
a) Kiểm tra và in ra N là số chẵn hay lẻ ? (Một số nguyên là chẵn nếu bít đầu tiên của nó là 0).
b) Kiểm tra và in ra cho biết số N này có chia hết cho 8 hay không ?
c) Tìm số nguyên lớn nhất M chia hết cho 8 và M≤N.
d) Tìm số nguyên lớn nhất M chia hết cho 32 và M≤N.
e) Kiểm tra và in ra cho biết số N là âm hay không âm ? (Cho biết, bít cuối cùng của N là 1 nếu N
là số âm)
19. Viết chương trình cho nhập vào số nguyên N và số tự nhiên M.
a)  Hãy in ra cho biết bít thứ M của N là “bật” (1) hay “tắt” (0) ?
b) Hãy bật bít thứ M của N.
c) Hãy đảo bít thứ M của N (bật thành tắt, và tắt thành bật)

                                                                                             GIẢI

Câu 1: 

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

void main()

{   //yeu cau nhap chieu dai va chieu rong tinh va in ra chu vi dien tich

    int chieudai ,chieurong;

    int chuvi ,dientich;

          printf("\n Nhap vao chieu dai ");

           scanf("%d",&chieudai);

        printf("\n Nhap vao chieu rong ");

       scanf("%d",&chieurong);

      chuvi=chieudai+chieurong;

    dientich=chieudai*chieurong;

     printf("\n Chu vi cua hinh chu nhat la := %d",chuvi);

printf("\n Dien tich cua hinh chu nhat la : = %d",dientich);

getch();

}

Câu 2:

        //từ bài này trở đi mình sẽ dùng thư viện nhập xuất chuẩn của iostream .h nhé các bạn

   #include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

      int dola;

     int vietnam;   // 1 do la = 20.000 viet nam (nếu mình nhớ hok lầm)

      cout<<"\n Nhap vao tien do la MY";

    cin>>dola;

    vietnam=20000*dola;

cout<<"\n Tien Viet Nam sau khi doi tu dola sang ";

cout<<vietnam<<"VND";

 

}

Câu 3 :

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

#define pi 3.14

void main()

{

   float r ;

   double cv,dt;

   cout<<"\n Nhap vao ban kinh hinh tron";

cin>>r;

cv=double(2*pi*r);

dt=pi*r*r ;// hoac la pi*pow(r,2) , nhung phai khai bao them thu vien math.h

}

Câu 4:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

       int a ,int b;

        cout<<"\n Nhap 2 so a va b ";

    cin>a>>b;

   // ket qua cac phep tinh

   cout<<"+"<<a+b<<"\n";

  cout<<"-"<<a-b<<"\n";

cout<<"*"<<a*b<<"\n";

if(b==0)

 cout<<"\n Mau khong duoc bang 0";

else

cout<<"/"<<a/b"\n";

}

Câu 5:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

        int dvhlt, dvhth;

      int tienlt,tienth;

cout<<"\n Nhap vao so DVHTLT va DVHTTH nao ";

cin>>dvhlt>>dvhth;

cout<<"\n Nhap tien cho mot DVHTLT";

cin>>tienlt; 

cout<<"\n Nhap tien cho mot DVHTH";

cin>>tienth;

cout<<"===========================";

cout<<"\n Tong tien phai tra la :  <<dvhlt*tienlt+dvhth*tienth;

cout<<"===========================";

}

câu 6 : tự làm nhé các bạn

câu7 :

#include<iostream.h>

{

   void main()

{

      int a , b;

     cout<<" \n Nhap so a:";

cin>>a;

cout<<"\n nhap so b:";

cin>>b;

// swap a va b

int tam; // khai bao bien trung gian

tam=a;

a=b;

b=tam;

cout<<"\n so sau khi hoan vi la : "<<a<<","<<b;

}

Câu 8 :

//y tuong chia lay du nhe sau do cat bo la ok

#include<iostream.h>

void main()

{

      int n;

  int a,b,c; // tuong trung cho tram ,chuc ,don vi do;

  cout<<"\n Nhap so nguyen duong n";

  cin>>n;

//bat dau chia cho 10 lay phan du dau tien chinh la hang don vi

c=n%10;

cout<<" chu so hang don vi la : "<<c;

n=n/10;// cat bo hang don vi di con lai tram va chuc thoi

b=n%10;

cout<<"chu so hang chuc la : "<<b;

n=n/10;

a=n%10;

cout<<" chu so hang tram la : " <<a;

}

Câu 9:

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// y tuong giai bai nay thi cac ban nhin xem 125 muon dao dc phai la 5*10+2=52 sau do lay tiep 52*10+1 = 521 chi vay thoi
void main()
{
 int n;
 int dao ;// so dao

int m;
 int a;
 int b;
 int c;
 cout<<"\n nhap n: ";
 cin>>n;

m=n;
 dao=0;// khoi tao gia tri ban dau cua dao la =0
 a=m%10;// lay chu so hang don vi
 dao=dao*10+a;
 m/=10;// cat bo chu so hang don vi di
 b=m%10;
 dao=dao*10+b;
 m/=10;
 c=m%10;
 dao=dao*10+c;
 
 cout<<" \n so dao la "<<dao;

cout<<"\n tong 2 so la := "<<dao+n;


}

Câu 10:

bài này mình muốn các bạn tự giải vì bài này chi ap dụng pp giải cua các bài trên thôi , mình sẽ hướng dẫn

lấy ví dụ của thầy 72261 bây h đây là số giây mình sẽ đổi ra h nhe 1h=3600s

lấy 72261/3600=20 ( lấy kiểu int nên ra 20 chứ thực ra là20.0275 do)

===>được 20 h

phút thì lấy phần dư của phép chia đó chia cho 60 nhe

261/60=4

===> được 4p

con giây tự tính nhé y chang vậy thôi

Câu 11:

Tự làm tương tự như vậy

Câu 13:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

  char kt;

cout<<"\n Nhap vao 1 ki tu di nao: ";

cin>>kt;

kt-=32;

cout<<"\n Ki tu chuyen thanh chu hoa la : ";

cout<<kt<<"\n";

}

Câu 14:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

  char kt;
  int p=0;

int kq;

cout<<"\n Nhap vao 1 ki tu di nao: ";

cin>>kt;

 p=kt-'0';// cong thuc chuyen doi cua ham ATOI, ki tu 0 co asc la 48 con so8 co ma la 56 , lay 56-48=8 phai hok ne hihihih
cout<<p;

kq=p*10+p/2;

cout<<"\n Ket qua"<<kq;

getch():

}

Câu 15:

dùng if di nhe tự làm ko giải đâu hướng dẫn

n%2==0 ===>so chẳn

else ==> số lẻ

// mình giải tới đây thôi mình đi học tối lên giải tiếp nhé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nan Offline
#6 Đã gửi : 28/10/2012 lúc 11:13:38(UTC)
Danh hiệu: Ma mới

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-10-2012(UTC)
Bài viết: 2

Originally Posted by: leminhtamboy Go to Quoted Post

1. Viết chương trình khai báo hai biến số nguyên a và b, tượng trưng cho chiều dài và chiều rộng một
hình chữ nhật. Chương trình hỏi người dùng nhập vào hai giá trị cho biến a và b, tính và in ra kết
quả chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.
2. Viết chương trình đổi tiền, cho nhập vào một số nguyên là số đô-la Mỹ muốn đổi sang tiền đồng
Việt Nam, tính và in ra số tiền Việt tương ứng (theo tỉ giá hiện hành).
3. Viết chương trình cho nhập vào một số R là bán kính của một hình tròn, tính và in ra diện tích hình
tròn và chu vi đường  tròn ứng với bán kính R đó. 
Lưu ý, hãy in kết quả ra ở cả hai dạng: chấm động và thập phân, với độ chính xác là 4 chữ số thập
phân.  (Cho biết công thức: S = πR2
, C= 2πR)
4. Viết chương trình hỏi người dùng nhập vào 2 số nguyên a và b, tính và in ra tổng, tích, hiệu và
thương của hai số này. Lưu ý cách in ra màn hình như sau: 
Ví dụ:  Nhập:  a: 9
      b: 5
     Xuất:  9 + 5 = 14
        9 – 5 = 4
        9 * 5 = 45
        9 / 5 = 1
5.  Sinh viên phải đóng học phí theo từng học kì, số tiền tương ứng với số đơn vị học trình mà SV học
trong học kì đó. Và số tiền ứng với số đơn vị học trình lí thuyết và thực hành là khác nhau.
Hãy viết chương trình cho nhập vào số ĐVHT lí thuyết và thực hành của một SV, nhập vào số tiền
ứng với mỗi ĐVHT. Tính và in ra số tiền mà sinh viên phải đóng trong học kì đó.
 Ví dụ:  Ban hay nhap vao:
     So DVHTLT: 15
     So DVHTTH: 12
      So tien cho mot DVHTLT: 77000
      So tien cho mot DVHTTH: 144000
     Ket qua, ban phai dong: 2883000
6. Giả sử trong một kì sinh viên học hai môn học, va số đơn vị học trình của hai môn học ấy lần lượt
là: DVHT_m1= 8 và DVHT_m2= 10. Hãy viết chương trình cho nhập vào điểm thi của hai môn
học ấy (là những số nguyên), tính và in ra điểm trung bình của SV đó trong học kì ấy.
Ví dụ:  Ban hay nhap vao điem hai mon hoc:
      Diem thi mon 1: 7
      Diem thi mon 2: 8
      Diem trung binh hoc ki: 7.56
7. Viết chương trình cho nhập vào hai số cho hai biến a và b, hãy hoán vị giá trị của hai biến này.
VD:  a= 25, b= 12   a= 12, b= 25       vi hoan khi sau

8. Chương trình cho nhập vào một số nguyên dương N, hãy in ra chữ số hàng đơn vị, hàng chục, và
hàng trăm của số N ấy.
   Ví dụ:  Moi nhap mot so nguyen duong: 1047  (số 1047 được nhập từ bàn phím)
      Chu so hang don vi: 7
      Chu so hang chuc: 4
      Chu so hang tram: 0
9. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên N dương có ba chữ số.
a)  Hãy tính số M là số “đảo ngược” thứ tự các chữ số của số N.
VD:     N= 125   M = 521      nguoc dao
→BTCSLT_A02  2
        N= 100    M = 1    nguoc dao


b)  Hãy tính tổng giữa số N ban đầu và số đảo ngược M vừa tính được.
VD: N= 125    M = 521 ⇒ tổng = N+M = 646    nguoc dao
10. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên dương mang ý nghĩa của tổng số giây. Chương
trình đổi ra giờ, phút, và giây tương ứng trong ngày. Và in lại dạng đồng hồ điện tử: hh:mm:ss
   Ví dụ: Tong so giay da qua trong ngay: 72261  (số 72861 được nhập từ bàn phím)
      Bay gio la: 20:04:21
11. Viết chương trình cho nhập vào giờ, phút, và giây (số nguyên dương). Chương trình đổi ra tổng số
giây tương ứng.
12. Viết chương trình cho nhập vào một kí tự hãy in ra: mã ASCII của kí tự đó, kí tự đứng ngay trước
và ngay sau của kí tự đó.
13. Viết chương trình cho nhập vào một kí tự chữ thường, hãy in ra kí tự chữ in tương ứng. Và ngược
lại.
14. Viết chương trình cho nhập vào một kí tự số, hãy đổi sang số nguyên tương ứng, sau đó tính và in
ra kết quả của số nguyên này nhân với 10 rối cộng với 1/2 số đó.
   Ví dụ:  Ban hay nhap ki tu so: 8     (‘8’ được nhập từ bàn phím)
      Ket qua: 8*10 + 8/2 = 84
15. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên, in ra cho biết đây là số chẵn hay số lẻ ?
16. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên dương mang ý nghĩa của giờ và phút. Chương trình
“tách” ra phần giờ và phút trong ngày. Sau đó in ra dạng hh:mm [am|pm]\. 
   Ví dụ:  Nhap mot so nguyen duong: 916   (số 916 được nhập từ bàn phím)
      Gio hien tai: 09:16 am
17. Viết chương trình giúp học sinh học tính toán với phép nhân. Dùng hàm rand (trong tập tin thư
viện stdlib.h) để tạo 2 số nguyên dương không quá 15 - giả sử tạo được số 6 và số 7. In ra
màn hình câu thông báo “Ket qua cua phep nhan giua 6 va 7 la:” và chờ người dùng nhập vào một
con số là câu trả lời. Chương trình kiểm tra câu trả lời này có đúng hay không và đưa nhận xét, nếu
đúng thì in ra “Dung ! Ban duoc cong 10 diem !”, nếu sai thì in ra “Tinh sai, ban bi tru 5 diem !”.
   Ví dụ: //Giả sử chương trình đã tạo 2 số: 13 và 4
     Ket qua cua phep nhan giua 13 va 4 la: 42   (số 42  được nhập từ bàn phím)
     Tinh sai, ban bi tru 5 diem !
18. Viết chương trình cho nhập vào một số nguyên N. Dùng phép toán trên bít để:
a) Kiểm tra và in ra N là số chẵn hay lẻ ? (Một số nguyên là chẵn nếu bít đầu tiên của nó là 0).
b) Kiểm tra và in ra cho biết số N này có chia hết cho 8 hay không ?
c) Tìm số nguyên lớn nhất M chia hết cho 8 và M≤N.
d) Tìm số nguyên lớn nhất M chia hết cho 32 và M≤N.
e) Kiểm tra và in ra cho biết số N là âm hay không âm ? (Cho biết, bít cuối cùng của N là 1 nếu N
là số âm)
19. Viết chương trình cho nhập vào số nguyên N và số tự nhiên M.
a)  Hãy in ra cho biết bít thứ M của N là “bật” (1) hay “tắt” (0) ?
b) Hãy bật bít thứ M của N.
c) Hãy đảo bít thứ M của N (bật thành tắt, và tắt thành bật)

                                                                                             GIẢI

Câu 1: 

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

void main()

{   //yeu cau nhap chieu dai va chieu rong tinh va in ra chu vi dien tich

    int chieudai ,chieurong;

    int chuvi ,dientich;

          printf("\n Nhap vao chieu dai ");

           scanf("%d",&chieudai);

        printf("\n Nhap vao chieu rong ");

       scanf("%d",&chieurong);

      chuvi=chieudai+chieurong;

    dientich=chieudai*chieurong;

     printf("\n Chu vi cua hinh chu nhat la := %d",chuvi);

printf("\n Dien tich cua hinh chu nhat la : = %d",dientich);

getch();

}

Câu 2:

        //từ bài này trở đi mình sẽ dùng thư viện nhập xuất chuẩn của iostream .h nhé các bạn

   #include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

      int dola;

     int vietnam;   // 1 do la = 20.000 viet nam (nếu mình nhớ hok lầm)

      cout<<"\n Nhap vao tien do la MY";

    cin>>dola;

    vietnam=20000*dola;

cout<<"\n Tien Viet Nam sau khi doi tu dola sang ";

cout<<vietnam<<"VND";

 

}

Câu 3 :

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

#define pi 3.14

void main()

{

   float r ;

   double cv,dt;

   cout<<"\n Nhap vao ban kinh hinh tron";

cin>>r;

cv=double(2*pi*r);

dt=pi*r*r ;// hoac la pi*pow(r,2) , nhung phai khai bao them thu vien math.h

}

Câu 4:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

       int a ,int b;

        cout<<"\n Nhap 2 so a va b ";

    cin>a>>b;

   // ket qua cac phep tinh

   cout<<"+"<<a+b<<"\n";

  cout<<"-"<<a-b<<"\n";

cout<<"*"<<a*b<<"\n";

if(b==0)

 cout<<"\n Mau khong duoc bang 0";

else

cout<<"/"<<a/b"\n";

}

Câu 5:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

        int dvhlt, dvhth;

      int tienlt,tienth;

cout<<"\n Nhap vao so DVHTLT va DVHTTH nao ";

cin>>dvhlt>>dvhth;

cout<<"\n Nhap tien cho mot DVHTLT";

cin>>tienlt; 

cout<<"\n Nhap tien cho mot DVHTH";

cin>>tienth;

cout<<"===========================";

cout<<"\n Tong tien phai tra la :  <<dvhlt*tienlt+dvhth*tienth;

cout<<"===========================";

}

câu 6 : tự làm nhé các bạn

câu7 :

#include<iostream.h>

{

   void main()

{

      int a , b;

     cout<<" \n Nhap so a:";

cin>>a;

cout<<"\n nhap so b:";

cin>>b;

// swap a va b

int tam; // khai bao bien trung gian

tam=a;

a=b;

b=tam;

cout<<"\n so sau khi hoan vi la : "<<a<<","<<b;

}

Câu 8 :

//y tuong chia lay du nhe sau do cat bo la ok

#include<iostream.h>

void main()

{

      int n;

  int a,b,c; // tuong trung cho tram ,chuc ,don vi do;

  cout<<"\n Nhap so nguyen duong n";

  cin>>n;

//bat dau chia cho 10 lay phan du dau tien chinh la hang don vi

c=n%10;

cout<<" chu so hang don vi la : "<<c;

n=n/10;// cat bo hang don vi di con lai tram va chuc thoi

b=n%10;

cout<<"chu so hang chuc la : "<<b;

n=n/10;

a=n%10;

cout<<" chu so hang tram la : " <<a;

}

Câu 9:

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// y tuong giai bai nay thi cac ban nhin xem 125 muon dao dc phai la 5*10+2=52 sau do lay tiep 52*10+1 = 521 chi vay thoi
void main()
{
 int n;
 int dao ;// so dao

int m;
 int a;
 int b;
 int c;
 cout<<"\n nhap n: ";
 cin>>n;

m=n;
 dao=0;// khoi tao gia tri ban dau cua dao la =0
 a=m%10;// lay chu so hang don vi
 dao=dao*10+a;
 m/=10;// cat bo chu so hang don vi di
 b=m%10;
 dao=dao*10+b;
 m/=10;
 c=m%10;
 dao=dao*10+c;
 
 cout<<" \n so dao la "<<dao;

cout<<"\n tong 2 so la := "<<dao+n;


}

Câu 10:

bài này mình muốn các bạn tự giải vì bài này chi ap dụng pp giải cua các bài trên thôi , mình sẽ hướng dẫn

lấy ví dụ của thầy 72261 bây h đây là số giây mình sẽ đổi ra h nhe 1h=3600s

lấy 72261/3600=20 ( lấy kiểu int nên ra 20 chứ thực ra là20.0275 do)

===>được 20 h

phút thì lấy phần dư của phép chia đó chia cho 60 nhe

261/60=4

===> được 4p

con giây tự tính nhé y chang vậy thôi

Câu 11:

Tự làm tương tự như vậy

Câu 13:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

  char kt;

cout<<"\n Nhap vao 1 ki tu di nao: ";

cin>>kt;

kt-=32;

cout<<"\n Ki tu chuyen thanh chu hoa la : ";

cout<<kt<<"\n";

}

Câu 14:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{

  char kt;
  int p=0;

int kq;

cout<<"\n Nhap vao 1 ki tu di nao: ";

cin>>kt;

 p=kt-'0';// cong thuc chuyen doi cua ham ATOI, ki tu 0 co asc la 48 con so8 co ma la 56 , lay 56-48=8 phai hok ne hihihih
cout<<p;

kq=p*10+p/2;

cout<<"\n Ket qua"<<kq;

getch():

}

Câu 15:

dùng if di nhe tự làm ko giải đâu hướng dẫn

n%2==0 ===>so chẳn

else ==> số lẻ

// mình giải tới đây thôi mình đi học tối lên giải tiếp nhé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuancoi Offline
#7 Đã gửi : 05/06/2013 lúc 02:03:37(UTC)
Danh hiệu: Ma mới

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-11-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: ha noi

Rất hay ! cảm ơn bạn nhé ! lưu lại dùng sau

điểm chuẩn 2013 , điểm chuẩn đại học

husiontrann Offline
#8 Đã gửi : 08/11/2013 lúc 10:32:36(UTC)
Danh hiệu: Ma mới

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-09-2013(UTC)
Bài viết: 1

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Phát triển bởi VDH | Vũ Hồng © 2011, diễn đàn Thấy Hông?
Thời gian xử lý trang này hết 4.912 giây.